fbpx
Rewitalizacja Kielc. Miliony złotych dla Wspólnot Mieszkaniowych

Rozpoczyna się nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2023-2030.

Program obejmuje tzw. osiedla komunalne – dotyczy kieleckich osiedli Czarnów, Szydłówek, Śródmieście i Uroczysko.

Rewitalizacja ma być realizowana przy współpracy zarządców oraz zarządów wspólnot mieszkaniowych, a także członków wspólnot mieszkaniowych. Jej celem jest poprawa infrastruktury, stanu technicznego budynków i dostępności przestrzeni, a także porządkowanie przestrzeni, adaptacja istniejącej zabudowy na nowe funkcje.

Zasady naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2023-2030 preferują projekty dotyczące kilku nieruchomości, większej społeczności. Takie przedsięwzięcia są bowiem lepiej widziane i oceniane.

Na poszczególne osiedla, których dotyczy program rewitalizacji Kielce przeznaczono w sumie 19 mln zł, w tym ok. 6,3 mln zł na osiedle Czarnów.

Co to jest rewitalizacja?

Słowo „rewitalizacja” pochodzi z języka łacińskiego: „re-” (znów, na nowo) i „vita” (życie, co dosłownie oznacza przywrócenie do życia, ożywienie). Użycie pojęcia rewitalizacja wymaga więc, aby przedmiot poddawany temu procesowi był tego „życia” pozbawiony.

Obowiązująca legalna definicja rewitalizacji określona została w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i brzmi następująco: „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

Tak więc pojęcie rewitalizacja odnosi się od ogółu działań podejmowanych na terenach uznanych za zdegradowane w sensie urbanistycznym, architektonicznym, ale przede wszystkim społeczno-gospodarczym. Działania rewitalizacyjne prowadzone są na obszarach, które zostały zaniedbane w wyniku zachodzących w miastach wieloletnich zmian społecznych, ekonomicznych czy realizowanych procesów planistycznych. Po wskazaniu takich obszarów uruchamia się wobec nich działania przywracające utraconą atrakcyjność.

Rewitalizacja to zespół wielu działań (składających się na całościowy proces), które są podejmowane w celu wywołania ożywienia wybranego fragmentu miasta. Ożywienie to nie jest jednak powiązane wyłącznie z tkanką urbanistyczną. Najważniejsze w rewitalizacji to pokonanie kryzysu społecznego, któremu towarzyszy przywrócenie ładu przestrzennego, ożywienie gospodarcze i odbudowa lokalnej społeczności. Końcowym rezultatem procesu rewitalizacji powinna być poprawa jakości życia mieszkańców.

Rewitalizacja wymaga nie tylko środków i zaangażowania strony publicznej, ale również prywatnej. Zgodnie z definicją proces rewitalizacji prowadzi nie tylko gmina, ale również inni interesariusze: mieszkańcy, właściciele nieruchomości i ich zarządcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe. Na etapie tworzenia programu rewitalizacji konieczne jest więc uruchomienie współpracy tych wszystkich przedstawicieli środowiska lokalnego, aby z większą siłą oddziaływać na liczne kryzysy, które spowodowały zapaść obszaru objętego działaniami naprawczymi.

W rozumieniu ustawy o rewitalizacji proces ten składa się więc z licznych, ale czasem mniejszych działań, które w całości mają przynieść większy efekt. Rewitalizacja to nie tylko odnowa zdegradowanych fragmentów miast, ale również umiejętność współpracy, w efekcie której możliwa jest pełna ich rehabilitacja.

Co to jest Gminny Program Rewitalizacji?

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalanym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne.

Co to jest obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji?

Obszar zdegradowany zdefiniowany został jako „Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych (…), środowiskowych (…), przestrzenno-funkcjonalnych (…) lub technicznych (…)”.

Obszar zdegradowany jest więc przede wszystkim obszarem o problemach społecznych. Nie można wykluczyć faktu, że znajdą się na nim obszary zaniedbane lub zdewastowane, jednak nie należy utożsamiać tych zjawisk. Poza uzasadnionymi wyjątkami w skład obszaru zdegradowanego mogą wejść wyłącznie obszary zamieszkałe.

Obszar rewitalizacji zdefiniowany został jako „obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (…), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację (…)”.

Definicja ta jest zatem zdecydowanie prostsza. Najważniejsza jest koncentracja negatywnych zjawisk (którą należy udokumentować). Obszar rewitalizacji może objąć jedynie 20 proc. powierzchni gminy oraz 30 proc. jej mieszkańców.

Podsumowując, definicje sformułowane w polskim prawodawstwie skupiają się na społecznym wymiarze rewitalizacji oraz jej koncentracji w przestrzeni miasta.

Co już zrobiono w Kielcach?

20 stycznia 2023 roku Rada Miasta Kielce przyjęła uchwałę NR LXXI/1441/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Kielce (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 2023.587), która w dniu 11 lutego 2023 r. weszła w życie. Uchwałę Rady Miasta Kielce przygotowywano zgodnie z art.8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Granice obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji w Kielcach powstały w oparciu o diagnozę delimitacyjną wykonaną przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Kielce poprzedzone było konsultacjami społecznymi z których powstał Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kielce.

Jakie są kolejne kroki?

W chwili obecnej w procesie sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji znajdujemy się na początku kroku 8.

16 lutego 2023 r. Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR LXXII/1470/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2023-2030. Podjęcie ww. uchwały oznacza uruchomienie prac nad opracowaniem dokumentu GPR.

Dokument będzie stanowił podstawę do prowadzenia działań służących kompleksowej odnowie obszaru rewitalizacji, służących wyprowadzeniu go ze stanu kryzysowego, jaki został potwierdzony w odniesieniu do aspektów społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. W ramach interwencji rewitalizacyjnej będą podejmowane wzajemnie powiązane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których celem będzie ograniczenie negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji oraz poprawa jakości życia i prowadzenia działalności na tym terenie.

Gminny program rewitalizacji umożliwia realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie tylko przez gminę i jej jednostki organizacyjne, ale również przez podmioty zewnętrzne. W związku z tym zapraszamy zainteresowanych interesariuszy, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, do składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w zapisach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2023-2030.

Rewitalizacja Kielc – zgłoś swoją propozycję

Przedsięwzięcia można składać wypełniając formularz dostępny na stronie Urzędu Miasta Kielce. Termin składania wniosków wyznaczono od 3 marca do 30 kwietnia 2023 roku (za decydującą uznaję się datę wpływu do Urzędu Miasta Kielce). Wypełniony wniosek należy przesłać mailem pod adres bpp@um.kielce.pl lub dostarczyć do Biura Planowania Przestrzennego ul. Kozia 3, 25-514 Kielce (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00).

Formularz oraz zasady jego składania są dostępne na stronie www.bipum.kielce.eu w zakładce Urząd Miasta Kielce> Architektura i planowanie przestrzenne> Rewitalizacja> Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2023-2030.

Informacje dotyczące procesu rewitalizacji Kielce znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Kielce w zakładce poświęconej rewitalizacji: Urząd Miasta Kielce> Architektura i planowanie przestrzenne> Rewitalizacja.

PRO-house Zarządzanie Nieruchomościami pomoże Wspólnotom Mieszkaniowym

PRO-house Zarządzanie Nieruchomościami zaprasza zarządy wspólnot mieszkaniowych, z którymi ma podpisane umowy o zarządzanie budynkiem, do kontaktu w sprawie omówienia propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jakie mogłyby zostać zgłoszone do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2023-2030.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjazne Kielce oraz inicjatywą Przyjazny Szydłówek OdNowa, które zadeklarowały chęć współpracy w przygotowaniu projektów i napisaniu wniosków, PRO-house Zarządzanie Nieruchomościami postara się udzielić Państwu możliwie kompleksowego wsparcia w zakresie zgłoszenia propozycji przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszym biurze przy ulicy Stanisława Staszica 1 lok. 111 w Kielcach. W celu umówienia spotkania dotyczącego programu rewitalizacji prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania telefonicznie pod nr 797 829 343 lub wysyłając e-mail: biuro@prohousekielce.pl.

DOKUMENTY DO POBRANIA
PRO-house Zarządzanie Nieruchomościami Ewa Głowacka
error: Treść jest chroniona przed kopiowaniem